Tấm Xuyên Sáng Joint Small

3Dform Joint Small là sản phẩm xuyên sáng trong mời, chuyển tải cảm giác vẻ đẹp hiện đại trong chuyển động. Thông qua quá trình lựa chọn màu sắc, phân tích kết cấu bề mặt và các kỹ thuật cắt, chúng ta có thể làm thay đổi một bề mặt phẳng thành một tầm nhìn lập thể, thu hút thị giác thẩm mỹ và tăng tính nghệ thuật cho công trình.